Hefei Bildirisi

AAU, LERU, GO8 ve C9 Tarafından Açıklanan Çağdaş Araştırma Üni̇versi̇teleri̇ni̇n On Özelli̇ği̇ne İli̇şki̇n Hefei Bildirisi

AMAÇ

Bu bildirinin amacı, araştırma üniversitelerini etkili kılan temel özellikleri tanımlamak ve bu özelliklerin altında yatan değerleri, standartları ve davranışları koruyan, besleyen ve geliştiren ve halihazırda mevcut değillerse gelişimlerini kolaylaştıran bir politika ortamını özendirmektir. Destekleyici bir ortamın yokluğunda araştırma üniversiteleri, tüm ulusların kendilerinden beklediği büyük rekabet avantajını ve küresel tanınırlığı sağlayamayacaktır.

Bu bildiriyi imzalayan dört grup aşağıdaki hususları taahhüt etmektedir:

 • Bu özellikleri geliştirmek ve korumak için birlikte çalışmak;
 • Bu özelliklerin hayata geçirilmesini sağlamak üzere kendi üyeleri arasında çalışmak; ve
 • Yükseköğretim politikasının geliştirilmesinde bu özelliklerin temel değerini desteklemek.

Son yıllarda çoğu ülkenin yükseköğretim sistemlerinde büyük değişiklikler olmuştur. Özellikle, kısmen de olsa hizmet sektörünün giderek daha önemli hale geldiği ve bilgi ekonomisinin üretken büyümesini sürdürdüğü ekonomik yeniden yapılanmanın etkisiyle, üniversitelerin sayısı ve büyüklüğü artmıştır. Birçok ülkede, ivedi ulusal ihtiyaçları karşılayan uygun maliyetli hizmetler sağlama gereğini yerine getirecek biçimde daha çeşitli hale gelmişlerdir. Bu çeşitlenmenin bir ölçüsü de, sayıları oranla az olmakla birlikte, toplamda ülkenin yükseköğretim araştırma çabalarının önemli bir bölümünü oluşturan araştırma üniversitelerinin farkına varılması olmuştur.

Üniversiteler, nüfusun küçük ve seçkin bir kısmına hizmet veren elit kurumlardan, giderek daha geniş ve daha çeşitli bir kitleye eğitim veren ve neredeyse evrensel erişim sunan kurumlara doğru geliştikçe, üniversitelerin faaliyet gösterdiği politik ortam da değişmiştir. Özellikle, pek çok ülkedeki politika, üniversitelerin rollerini ve amaçlarını modern bir ekonomide faaliyet göstermek için gerekli bilgi ve becerileri üretmeye ve ulusal kalkınmayı destekleyen araştırmalar yapmaya bağlayan bir görüşle, üniversitelere giderek daha araçsalcı bir bakış açısıyla yaklaşmaktadır.

Bunlar açıkça arzu edilen hedefler olmakla birlikte, üniversitelerin diğer kritik rollerinin göz ardı edilerek bunlara giderek daha fazla vurgu yapılması, araştırma ve yükseköğretim politikalarının kısa vadeli, genellikle son derece özgül sonuçlara odaklanmasına yol açmıştır ki bu da en iyi olasılıkla üniversitelerin topluma ve genel refaha katkılarının ve bunu yapma biçimlerinin yalnızca küçük bir kısmını kapsamaktadır. Ulusal önceliklerdeki değişiklikler, üniversite faaliyetlerini dar ulusal hedeflere ulaşmaya yönlendiren ancak araştırma üniversitelerini, onları ulusal inovasyon sistemlerinin benzersiz katılımcıları yapan ve ulusal refaha önemli katkılar sağlayan özelliklerinin kaybedilmesi tehlikesiyle karşı karşıya bırakan politika ve program reçetelerine yol açmıştır. Üniversitelerde, hükümetlerin ve daha geniş anlamda toplumun, değer verdiği şeylerin çoğu, bu tür araçsalcı yaklaşımlarla üniversitelerin daha derin yeteneklerinin ve daha soyut kazanımlarının değerinin düşmesine ve hatta kaybolmasına neden olmaktadır.

Ulusal ve küresel politika ortamları uzun vadeden çok anlık olana, bilinmeyenlerden çok bilinenlere ve geniş olandan çok dar olana odaklanmaya devam ederse dünyanın dört bir yanındaki üniversiteler etkinliklerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaktır.

ÖNSÖZ

Araştırma üniversiteleri, araştırmaya olan bağlılıklarının niteliği, genişliği ve derinliği ile ayırt edilirler. Uluslar, ulusal kalkınma ve refahı sağlamak için araştırma üniversitelerine giderek daha fazla güvenmektedir. Mezunlar devlet, iş dünyası ve kâr amacı gütmeyen sektörlerde çalışmak üzere üniversitelerden ayrılırken, bu sektörlerin etkin bir şekilde çalışmasını, değişen koşullara yanıt vermesini ve yenilik yapmasını mümkün kılan bilgi, beceri ve anlayışı da yanlarında götürmektedir. Mezunlar, işlerinde ve sosyal etkileşimlerinde üniversite deneyimlerinden ve bu deneyimin daha zengin, daha dirençli ve genellikle daha çeşitli ve insancıl bir toplum yaratmak için geliştirdiği değerlerden yararlanırlar. Araştırma üniversiteleri yeni fikirlerin ve keşiflerin geliştirildiği merkezlerdir. Eldeki bilgileri test edip sorgulayarak anlayışımızı genişletirler. Aynı zamanda yeni teknolojiler ve yeni iş yapma yöntemleri geliştiren yaratıcılık merkezleridir. Bu kurumlar, eğitim ve bilim yoluyla kendi yerel toplumlarının, bir bütün olarak ulusun ve uluslararası sanat ve gösteri kültürüne önemli katkılarda bulunurlar. Üniversite araştırmaları yenilikçiliği özendirir, önemli ulusal ve küresel sorunların yanıtlanmasına yardımcı olur ve hızla değişen ve giderek daha değişken hale gelen dünyayı anlamayı olanaklı kılan anlatıları sağlar. Araştırma üniversiteleri uluslararası işbirliğinin odak noktalarıdır ve ulusal düzeyde var olmayabilecek çok uluslu uzmanlık ve olanaklara erişim sağlarlar. Kendi ülkelerinin küresel saygınlığına katkıda bulunurlar ve dünyanın dört bir yanından yetenekleri kendilerine çekerler. Daha da önemlisi, üniversiteler aynı zamanda iş dünyası, hükümet ve toplulukların beklenmedik ve bilinmeyen durumlarla başa çıkmalarına yardımcı olmak üzere yararlanabilecekleri bir tür bilgi, kapasite temelli güvence ve daha geniş bir uyanıklık gibi temel bir hazırlık durumu sağlayan bilgi ve geniş yetenek depolarıdır. Disiplinleri ve ekolleri kapsayan önemli genişlikteki yeteneklerden yararlanarak hızlı ve yaratıcı bir şekilde yanıt verme becerisi, dünyanın değişkenliği arttıkça ve beklenmedik şeyler olağan hale geldikçe daha da önemli olmaktadır.

ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ İLE NE DEMEK İSTİYORUZ

Araştırma üniversiteleri, araştırmaya olan ciddi ve yaygın bağlılıkları; araştırma çıktılarının yetkinliği, genişliği ve hacmi ve bir araştırma kültürünün öğretim ve öğrenimden iş dünyası, hükümet ve daha geniş toplumla olan ilişkilerine kadar tüm etkinliklerine işleme biçimi ile tanımlanır. Araştırma üniversitelerindeki lisans eğitimi, bu kurumların öğrencilere sınıfta ve laboratuvarda bilginin sınırlarında çalışan öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrencilerle birlikte keşfetme ve öğrenme fırsatları sunmasından büyük yarar sağlamaktadır. Araştırma üniversitelerindeki lisansüstü eğitim, lisansüstü öğrencilerin araştırmanın yürütülmesine doğrudan ve yoğun katılımıyla zenginleşirken, üniversite araştırmalarının niteliği ve üretkenliği de lisansüstü öğrencilerin yaratıcılığı ve enerjisinden büyük ölçüde yararlanır. Araştırma üniversiteleri genellikle bir ülkedeki yüksekokul ve üniversitelerin yalnızca küçük bir bölümünü oluşturur, ancak bir ülkenin yükseköğretim araştırma çabalarının önemli bir bölümünü oluşturur.

Hükümetler, araştırma ve lisansüstü eğitim için sağlanan ve değime dayalı, rekabetçi bir şekilde paylaştırılmış fonların bir bileşimi yoluyla ve aynı zamanda uygun düzenleyici ortamlar yoluyla konumlarını tanıyarak ve destekleyerek araştırma üniversitelerine kritik destek sağlar. Bununla birlikte, tek başına hükümet uygulamaları bir araştırma üniversitesi yaratamaz. Bu tür kurumlar, stratejik vizyona ve işletimsel yetkinliğine sahip üniversite yönetimleri tarafından, gerekli tesislerin yapımı ve kendileri de yeni öğretim üyeleri için mıknatıs etkisi oluşturarak olağanüstü lisansüstü öğrencilerini çekecek geniş bir disiplin yelpazesinde yetenekli araştırma kadrosunun işe alınması için gereken finansmanın birden fazla kaynaktan sağlanmasıyla içeriden inşa edilir. Bir araştırma üniversitesinin konumu, rekabetçi araştırma fonları kazanma kapasitesi, uluslararası kabul gören araştırma ve burs üretimi ve lisans ve lisansüstü öğrencilerinin nitelikleri ile onaylanır. Bu başarılar, diğer üniversitelerden araştırma işbirliği, personel değişimi ve sürdürülebilir stratejik ilişkiler için istek yaratır. Bir araştırma üniversitesi, benzer üniversitelerden oluşan küresel bir işbirliği ağının parçasıdır, küresel araştırma çabalarına önemli ve değerli bir katkıda bulunur ve tanınmış yetkinliği dikkat, ortak ve destek çektiği için uluslararası topluma eklemlenir.

Yaygın ve önemli etkilerine rağmen, yükseköğretim politika ortamının ve daha geniş kamuoyunun bu üniversiteleri ve katkılarının genişliğini hafife almaya başladığının işaretleri vardır. Üniversite araştırmalarının odak noktası, ulusal ekonomileri güçlendiren, ülke vatandaşlarının yaşam kalitesini artıran ve kültürünü zenginleştiren yeni anlayışlara, ürünlere ve süreçlere yol açan bilgiyi genişletmektir. Bilgiyi ilerletmenin yararları olağanüstüdür ancak bu yeni bilgiden yararlanmanın yolu genellikle uzundur. Araştırma üniversiteleri, kısa vadeli yararlar sağlamak amacıyla temel araştırmalardan uygulamalı araştırmalara geçmeleri ve giderek daha araçsal hale gelen eğitim hedefleri doğrultusunda müfredatlarını daraltmaları yönünde giderek daha fazla baskı altında kalmaktadır. İlgili tüm politikaların üniversite araştırma ve eğitiminin geniş, yaygın ve uzun vadeli yararlarını kabul etmesi ve bu kurumların gelişmeye devam etmesini sağlayacak destek ve ortamı sağlaması; araştırma üniversitelerini her tür ulusal altyapının paha biçilmez bir parçası haline getiren temel özellikleri sürdürmesi büyük önem taşımaktadır.

BİR ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİNİN ÖZELLİKLERİ

1. Tüm etkinliklerinde yetkinlik arayışı; akran kuruluşlar ve üniversite dışından bireyler tarafından yapılan bilinçli, bağımsız ve bağlantısız değerlendirmelerle doğrulanması; ve öğretim üyesi, personel ve öğrenci seçimi için şeffaf, değime dayalı sistemlere bağlılık; öğrenmeyi, yaratıcılığı ve keşfi besleyen ve hem lisans hem de lisansüstü akademisyenlerinin ve öğrencilerinin potansiyelini açığa çıkaracak ve geliştirecek bir iç ortam yaratılması.

2. Hem derinliği hem de genişliği olan, yayın, öğretim ve toplum katılımı yoluyla geniş çapta yayılan uluslararası kabul görmüş araştırma sonuçları üreten önemli bir araştırma çabası.

3. Özellikle doktora programları aracılığıyla, bilgi ve anlayışın sınırlarını ilerletebilen ve tüm sektörlerde ulusal ve uluslararası yenilik ve gelişime katkıda bulunabilen son derece yetkin ve saygın mezunların (uluslararası araştırmacılar tarafından değerlendirildiği üzere) sürekli akışını sağlayan araştırma eğitimine bağlılık.

4. Geniş bir etkinlik yelpazesinde ulusal refaha katkıda bulunabilecek geniş eğitimli mezunlar yetiştirmek için hem lisans hem de lisansüstü düzeyinde öğretime bağlılık.

5. Finansman kaynağı veya kişisel ya da kurumsal çıkarlardan bağımsız olarak veri toplama, değerlendirme ve çözümlemenin doğruluğunu sağlayan ve etik olmayan araştırma veya davranış iddialarını veya algılarını araştırmak ve bunlara yanıt vermek için açık ve etkili süreçlerle desteklenen en yüksek araştırma dürüstlüğü standartlarına ve bununla ilişkili etik yükümlülüklere bağlılık.

6. Açık sorgulamaya ve mevcut anlayışın sürekli test edilmesine dayanan, mesleki veya araçsal olanın ötesine geçen, acil ihtiyaçların ötesini gören ve geleceği şekillendirmek ve değişen dünyamızı yorumlamaya yardımcı olmak için gerekli anlayış, beceri ve uzmanlığı geliştirmeyi amaçlayan bir araştırma kültürü içinde, öğretim üyelerinin araştırma, öğretim ve hizmet yoluyla bilgi üretmek ve yaymak için akademik özgürlüğü sorumlu bir şekilde kullanması.

7. İlerlemeyi desteklemek için gerekli olan rakip görüşlere, bakış açılarına, çerçevelere ve pozisyonlara hoşgörü gösterilmesi, bunların tanınması ve hoş karşılanmasının yanı sıra anlayışı ilerletmek ve yeni bilgi ve teknolojiler üretmek için sivil tartışma ve görüş alışverişine bağlılık.

8. Misyonuna, stratejik gelişim planlarına ve toplumun mevcut ve gelecekteki gereksinimlerine ilişkin değerlendirmesine dayalı olarak neyi nasıl öğreteceği ve araştıracağı konusunda akademik temelde kendi önceliklerini belirleme hakkı; ve bu önceliklere ulaşmak için en iyi kişileri çekmek amacıyla uluslararası düzeyde işe alım yapabilme becerisi de dahil olmak üzere kimi işe alacağını ve kabul edeceğini belirleme hakkı.

9. Gerçekleştirdiği araştırma ve eğitimin kısa ve uzun vadeli yararlarını en üst düzeye çıkarmak için harekete geçerek ve bir kültür geliştirerek yerel ve ulusal topluluklarını destekleme ve uluslararası refaha katkıda bulunma üstlenimi.

10. Dünya standartlarında araştırma üniversitelerini tanımlayan ve sürdüren özelliklere sürekli bağlılığı koruyan ve destekleyen ve aynı zamanda kurumun kamusal sorumluluklarını yerine getirmesini sağlayan açık ve şeffaf bir dizi yönetişim düzenlemesi.

10 Ekim 2013

Association of American Universities President Hunter Rawlings

Group of Eight President Fred Hilmer

League of European Research Universities President Bernd Huber

Chinese 9 Universities(abecesel sırada)

Fudan University President Yuliang Yang

Harbin Institute of Technology President Shuguo Wang

Nanjing University President Jun Chen

Peking University University Council Chairman Shanlu Zhu

Shanghai Jiao Tong University President Jie Zhang

Tsinghua University President Jining Chen

University of Science and Technology of China President Jianguo Hou

Xian Jiaotong University President Nanning Zheng

Zhejiang University President Jianhua Lin

Bu metnin aslına https://www.leru.org/files/Hefei-Statement-Full-paper.pdf adresinden erişebilirsiniz. Türkçesindeki sorunlarla ilgili eleştirileri mutlulukla karşılarım.

Reklam

Yönder ve Yönser

“Tarafların kişisel gelişimleri ve kariyer gelişimleri için öğrenme ortaklıkları kurma”* işine batılılar mentorluk demişler diye biz de onu kullanmayı seçmişiz.

Daha resmi tanımlarda “taraflar arasında -farklılıklara değer veren, çift yönlü, birlikte öğrenmeyi amaçlayan ve çeşitli durumsal bağlamları kapsayan- beceri, bilgi ve uzmanlık paylaşımını içeren bir öğrenme ilişkisi” de deniyor.

Bir zamanlar EMCC Türkiye ‘yönderlik’ demişti; TDK da ‘yönder’i mentor karşılığı olarak seçmiş olmasına karşın, sonra ne olduysa gömüldü gitti yönder

‘Yönder’i ve ‘yönderlik’i beğenip kullanmaya başladıktan bir süre sonra bu “mentee”yi ne yapacağız diye bir derdim oldu. Çok kısa bir araştırma sonucu ‘yönser’i buldum. 

Anizotrop karşılığı olarak kullanılmış, yöne duyarlılık içeriyor.

Yönseme için de TDK “Belli bir amaca veya sonuca yönelen, faaliyete dönüşmeyen etki gücü, temayül” diye bir açıklama yapıyor. Buradan türeyen ‘yönser’in ‘yönder’le kuracağı öğrenme ortaklığı hem etkinlik hem de sonuç üretme potansiyeli taşır diye düşünüyorum.

Yönderlik bir yığın sezgisellik içerir. Sezgiselliği dillendirmenin de bir yığın zorluğu vardır ve bu zorlukları aşmaya çalışırken anadilin sağlayacağı yararları görmezden gelemeyiz. Fakat biz bu öğrenme ortaklığının taraflarını tanımlarken bile hem eski hem yabancı kültürlerlerden yola çıkarsak konuya yabancılığın aşılmasını da zorlaştırırız diye düşünüyorum. Evet, yönder ve yönser de alışıldık sözcükler değil. Fakat dilimize uygunluğu konusunda karşı çıkılacak bir yanları olduğunu düşünmüyorum.

Geleceğin biçimlendirilmesinde etkili olacağına inandığım önemli bir örgütlenmenin (yönderliğin yani) yerelliğinin de önemli olduğunu düşündüğüm için yönder ve yönser ile çok şey kazanacağımıza inanıyorum.

* ODTÜMİST’teki tanım: https://odtumist.org/mentorluk/

Tahsin Yücel’den “Dil Devrimi”

Bu kitabı bir sahaftan başka bir kitap isterken ikinci olarak istedim. Düzce’ye giderken yanıma almasaydım okumak ne zamana kalırdı bilmiyorum. 

Hiç Tahsin Yücel okumamıştım. Dil Devrimi üzerine değişik bakışları okumak iyi olur diye aklımdan geçirdiğim için seçmiştim. Okudum; iyi oldu.

Dil Devrimi konusunda 1960’lara kadar olan tartışmaların kaba bir özetini edinmiş olmanın yanında Tahsin Yücel’in etkili bir eleştiri yöntemi örneğini de görmüş oldum. 

Karşıtların tezlerini derleyip toplayıp ardından eleştirisini yaptığı gibi savunucuların tezlerinin tutarsızlığa düştüğü yanları da aynı titizlikle değerlendirmesinden etkilendim.

Özellikle Dilbilim ile dilbilgisi arasındaki farkın üzerinde dururken bilimsel yaklaşımla ilgili basit sunumundan yola çıkarak kendisinin bir bilim insanı olduğunu hissetmiştim. 

İyi bir tartışmacı olmasını diğer kitapları için bir çağrı olarak değerlendirdim.

Mezunlar Günü’ne giderken Mezunlar Günü sitesi

Yazık; yılda bir kez de olsa bunları gözden geçirmek gerekmez mi?

ODTÜ Mezunlar Ofisi’nin Mezunlar Günü sayfasının 17 Temmuz 2022 günkü görünümü

“Mezunlar Günü, 2019 Yılında 29 Haziran Cumartesi günü kutlanacak.” diyordu.

60. yıl mezunları henüz gündeme gelmemişti.

Anı Madalyasının adresi değişmiş, güncel değildi. 

Hala odtum.network diye bir ağdan söz ediliyordu.

Mezunlara gösterilen özeni buradan da çıkarabilirsiniz. Mezunlar Günü’ne 10 gün kala telaşla düzeltmeye kalkınca da güncelleme ve kırpmalarla ODTÜ Mezunlar Ofisi’nin Mezunlar Günü Sayfası böyle olmuş : )

Parmak izleri

Geçti gitti 2022 ODTÜ Mezunlar Günü. Bugün yarın Mezuniyet Töreni de geçip gidecek. Fakat şu parmak izleri bir yerlerde kalsın istiyorum:

01.07.2022’de güncellediği şu sayfada ODTÜ Rektörlüğü 30 Temmuz 2022’de Mezunlar Gününün yapılacağını söylüyordu: http://oidb.metu.edu.tr/tr/odtu-ankara-ve-erdemli-kampuslari-2021-2022-akademik-takvim

Uzun zamandır hep Mezunlar Gününün ertesi günü yapılan Diploma Töreninin “tarih”i kaldırılmış yerine de bir yıldız (*) konmuştu. Yıldız bizi aşağıdaki şu açıklamaya götürüyordu:
Burada, aslında Diploma törenini yaptırmak istememenin parmak izlerini görüyorsunuz.

Düşünün, bir gün öncesinde biyolojik yaşlarını geçtim, mezuniyet yaşları 60+’yı da içeren mezunlara “Dünyanın dört bir yanından kalkıp gelin, ben size Mezunlar Günü yapacağım.” diyorsunuz. Günlerini zaten okulda bir arada geçirmiş mezuniyet yaşları 0 olan mezunlar için “Diploma Töreni ile ilgili tarihler ve düzenlemeler COVID-19 pandemisinin seyrine göre belirlenecek ve ilan edilecektir.” diyorsunuz.

Buradaki saçmalığı tanımlamak için kullanılacak sözcük ya da cümleleri okuyucunun sağduyusu ve adaletine bırakıyorum.

Bi’ Dünya ODTÜLÜ üzerine-1

Bu gündemi de kapatmak için üzerine birkaç şey demek gerekir. Sondan başlayayım: Eldeki katılımcılara vurgulanması gereken şeyler aklımdan geçerken altı çizilecek bazı noktalar vardı:

Çevrimiçine dayanan Bi’ Dünya ODTÜLÜ’yü üçüncü kez ele alırken pandeminin ürettiği bir etkinlik olarak pandemi sonrasında etkili olmasının riskli olabileceğini de düşündük. Zaten gözümüzü diktiğimiz yer etkinlikten çok topluluktu. Bir gün yerine zamana yayılsın; mezunlar, hocalar, öğrenciler, çalışanlar her tür altküme ve örgütleriyle birlikte bu ortamda yer alsınlar; aralarındaki etkileşimden değerli çıktılar üreyebilir diye düşündük.

Bi’ Dünya ODTÜLÜ bu konuda iki önemli araç sunuyordu

 • Karşılıklı Görüşmeler
 • e-Stantlar

Karşılıklı Görüşmeler birbirinde değerin ve işbirliğinin ipuçlarını sezenlerin bunu geliştirebilmeleri için fırsat sunacaktı. Aynı ortamdayız, temel özelliklerimiz ve beklentilerimizle birbirimizin karşısındayız. Ne ev ya da işyeri adresine ihtiyacmız var ne de e-posta ya da telefon numarasına; kalkıp bir yere de gitmeyeceğiz. İki düğmeden birine tıklayarak iletişeceğiz ve görüşme isteğinde bulunacağız. 100.000’den fazla ODTÜLÜ’ye sunulan bu olanağın kullanma şansını artırdıkça yaratıcı ve üretken işbirliklerinin tetiklenmesi olasılığının da yükseleceğini bekliyorduk.

e-Stantlar ise kurumsal karşılıklarımızın ilgili kesimlerle karşılaşma arayüzlerini ve tanınırlıklarını artıracaktı. Bölümler mezunlarıyla, dernekler üye potansiyelleriyle, topluluklar paydaşlarıyla, şirketler çalışan adaylarıyla daha sıcak karşılaşmalar yaşayabileceklerdi.

Tabii 40 katılımcı ve 3 kuruluş sözünü ettiğim potansiyellere pek fazla ortaya çıkma şansı tanımıyordu. Yine de bir şeyler diyeceksek; katılımcıları birbirleriyle görüşmeye davet etmenin yararını tartmak gerekirdi gibi geliyor bana. Çünkü 4000 kişi olduğumuzda bile bunun özendiricileri yine gerekecekti.

Bu tasarımın en büyük sıkıntısı küçükten başlamaktı. Hızlı gelişmenin dinamiklerini yaratarak bu sıkıntıyı çözebileceğimizi düşündük. Yaygın bir duyuruyla, etkili tanıtım ve çağrılarla küçük kalma süremizi kısa tutabilirdik. 

Sonuçta işimiz ODTÜLÜlerleydi ve tasarımdaki potansiyeli sezeceklerine de güvenebilirdik.

Göze Görünmeyen Büyük Bağışlar

ODTÜ’ye yapılan bağışların irilerine bakınca şunları görüyoruz: Yurt, Amfi, Araştırma Merkezi Binası: Demiray Yurtları, Yüksel Proje Amfisi, Ayaslı Araştırma Merkezi örneklerinde olduğu gibi hepsi de çok değerli bağışlar. Belki göze görünmeyen çok önemli başka bağışlar da vardır. Bilenler bunları da paylaşsın isterim.

Göze pek görünmeyenler arasında, öğrencilere burs sağlamak için yapılan bağışlara ilgiyi çekmek istiyorum. Burs bağışları mezunlarımızın duygusal olarak içinde en çok yer aldıkları bağış türüdür. Burs bağışları, bireyselden örgütsele çok farklı ölçekte yürüyor, yürütülüyor. Öğrencilere burs sağlayan en belirgin yapılar mezun örgütleri ya da mezunlardan burs bağışı sağlamayı da gözeten vakıflardır. Bunların öne çıkan iki örneğinin (ODTÜMİST ve OGV) son beş yıl bağışlarına baktığımızda 20 milyon liranın üzerinde bağış topladıklarını görüyoruz. 

Son 5 yılda mezunlarımızın yalnız ODTÜMİST (İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği) aracılığıyla yaptığı bağışlar:

 • 2020 – 2.517.430
 • 2019 – 2.406.954
 • 2018 – 2.174.559
 • 2017 – 1.828.710
 • 2016 – 1.362.835

olmak üzere toplam: 10.290.488 TL 

Kaynak: https://odtumist.org/faaliyet-raporu-2019-2020-2021/ ve önceki yılların raporları

ODTÜ Geliştirme Vakfı aracılığı ile toplananlar:

 • 2020 – Yayınlanmadı
 • 2019 – Yayınlanmadı
 • 2018 – 2.469.000 TL
 • 2017 – 1.921.000 TL
 • 2016 – 1.570.000 TL

Kaynak: https://odtugv.org.tr/Sayfa/burslar/14

ODTÜMİST güven veren bir yapıda oluşan burs düzeneklerinin başarılı olabileceğinin iyi bir kanıtını ortaya koyuyor. Hem bağımsız denetim kuruluşları hem de derneğin denetim organlarınca gözetilen bir yapıda çok etkili çalışmalar yürütülüyor. Sayıları 1000’e yaklaşan düzenli bağışçılar yıllık bağışların ana gövdesini sağlarken İstanbul Maratonu döneminde yapılan kampanyalarla da yıllık bağış tutarının yaklaşık üçte birinin karşılandığını görüyoruz.

Nitekim bu yılın kampanyasından da böyle bir sonuç bekleniyor. COVID-19 salgını Maraton kampanyasının İstanbul Maratonu ile kısıtlı kalmamasının önünü açtı. Bu sayede, kampanya tüm dünyadaki ODTÜ mezunlarının bulundukları ülke ve kentlerde koşarak, yürüyerek, yüzerek ya da bisikletle bir günde dünya turu atmalarını da hedefleyen bir boyut da kazandı. İstanbul Maratonu dahil, bu etkinliklere katılanlar da çevrelerini burs bağışına davet ederek ODTÜ öğrencilerinin kendilerini daha iyi yetiştirebilmelerinin önündeki parasal engellerin kaldırılmasına hizmet etmiş oluyorlar.

Bu yılın kampanyasına bağışçı, koşucu ve bağış toplayıcı rolleriyle katılabilirsiniz.

Bağışçılık

Katılırsanız iyi olur, fakat öğrencilere destek olmak için “1 Günde Dünyayı Turla“maya katılmanız gerekmiyor. Dilerseniz herhangi bir arkadaşınız üzerinden (tabii ki birden fazla da olabilir) bağış yaparak da ODTÜ öğrencilerini destekleyebilirsiniz.

Bunun için ya arkadaşlarınızın gönderdiği bağlantıları kullanacaksınız ya da kampanya sayfasına girerek karşınıza çıkacak koşuculardan hangisi aracılığıyla bağış yapacağınıza karar vereceksiniz.

Koşuculuk

40.000 kilometrenin tamamlanmasında benim de katkım olsun diyenler 1 Günde Dünya Turu kampanyasına https://fonzip.com/odtumist/form/bir-gunde-dunyayi-turla sayfasındaki Başvuru Formunu doldurarak kayıt olabilirler. Böyle 7 Kasım’da dünyanın çok çeşitli yerlerinde koşan mezun ve ODTÜ dostlarıyla birlikte bu küresel turun bir parçası olabilirler. Bunun için “koşmak” bir zorunluluk değil, yürüyebilir, yüzebilir ya da pedallayarak da alınacak mesafeye katkıda bulunabilirsiniz. Geçen yıl çok az farkla turu tamamlayamamıştık fakat aradaki eksiği bağışları artırarak çözmüştük. Koşucu sayısının artışı 40.000 km’nin tamamlanmasını kolaylaştıracağı ve kampanyanın duyulurluğunu artıracağı için önemli.

Bağış Toplayıcılığı

Kampanyada yer almanın diğer bir biçimi; koşuculuktan da yararlanarak bağış toplamaktır. Her koşanın bağış toplaması gerekmiyor, fakat bağış toplamak için yürüyerek, koşarak, yüzerek ve/ya da bisikletle “1 Günde Dünyayı Turla” etkinliğine kayıt yaptırması gerekiyor. 

Bağış toplamayı çok büyük ölçüde kolaylaştıran bir düzenek var: Derneğin sağladığı bir platformda kendi adınıza bir kampanya sayfası açıyorsunuz. Sonra bu sayfanın adresini bağış yapmasını istediğiniz dost ve arkadaşlarınıza gönderiyorsunuz. Onlar da bu sayfaya girerek kredi kartı ya da havale ve EFT aracılığıyla bağışlarını yapıyorlar. Örneğin benim sayfam şöyle: 

https://fonzip.com/odtumist/kampanya/bu-kez-ogrenciler-icin—

Benim gibi bağış toplayarak katkıda bulunmak isterseniz “Koşuculuk” için başvurarak yola çıkabilirsiniz. Şimdilik “duygusal” desteğinle yetineceksek üstteki son bağlantıyı tıklayabilirsin.

ODTÜ Öğrenci Topluluklarının Twitter Hesapları

ODTÜ’de ne olup bittiğini izlemenin bir yolu ODTÜ’nün sitesidir. Bütün kurumlarda olması beklenebileceği gibi, varsa olumlu bazı gelişmeler, açılışta karşınıza çıkar. Fakat, ODTÜ’nün çeşitli bileşenlerini ilgilendiren birçok gelişmeyi burada bulamazsınız. Bunları, başka kanallardan -özellikle mezunlar olarak- çok gecikmeli duyarız. Bu sorunu aşmanın birçok yolu bulunabilir; biri de öğrenci topluluklarının sosyal medya hesaplarının izlenmesidir. Bu da kolay değil; çünkü çok topluluk var. Twitter’da bu sorunu aşmanın bir aracı var: Listeler. Bir liste oluşturuyorsunuz; örneğin öğrenci topluluklarının listesi. Bu listedekilerin paylaşımlarını görmek istediğinizde bu listeye gidiyorsunuz. Yakın dönemde hangisi ne paylaştıysa görüyorsunuz. Bende ODTÜ Öğrenci Topluluklarının Twitter Hesaplarının bir Listesi var. Bu listeyi izlemeye alırsanız dilediğiniz zaman bu listeye giderek öğrencilerin gündemine giren önemli bir şey olup olmadığını görebilirsiniz. Örneğin bugünlerde okulun açılacak olmasıyla birlikte bir “İhaleyi İptal Et” kampanyası yapıyorlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi, mahkeme kararıyla durdurulan, bir bölümü Bilkent yoluna paralel, Gökçek’in başlattığı yol için yeni bir ihaleye çıkılmış. Öğrenciler de hemen tavır koymuşlar.

Adresini verdiğim “Liste”de aşağıdaki “topluluklar” var:

Toplulukİzleyici Sayısı (020921)
Arkeoloji Topluluğu309
Aykut Kence Evrim Konferansı2031
Gençlik ve Kent için Doğa72
METU MATH CLUB1788
METU MECH447
ODTU KTMT1021
ODTUG9460
ODTÜ AAT4002
ODTÜ ADT5482
ODTÜ AFT143
ODTÜ Ar-Ge Topluluğu492
ODTÜ BalkanTopluluğu30
ODTÜ Bilgisayar Müh.2975
ODTÜ Bilgisayar Topluluğu2371
ODTÜ Bilim Toplulukları421
ODTÜ Bilim ve Gelecek Topluluğu438
ODTÜ BİYOGEN4946
ODTÜ Caz Topluluğu1237
ODTÜ CİTÖB Gönüllü Ağı149
odtü çağdaş dans34
ODTÜ Çevre Topluluğu1111
ODTÜ DPUİT760
ODTÜ EDT99
ODTÜ Eğitim Topluluğu168
ODTÜ Ekonomi Topluluğu412
ODTÜ Endüstriyel Tasarım / METU Industrial Design794
ODTÜ Eşli Danslar255
ODTÜ Felsefe Topluluğu2397
Odtü Finans Kulübü373
ODTÜ Fizik Topluluğu5916
ODTÜ Gastronomi1184
ODTÜ Genç Yazarlar752
ODTÜ Gezi Kulübü741
ODTÜ GGT2294
ODTÜ Go57
odtü gst404
ODTÜ Hayvan Dostları3065
ODTÜ HUT1303
ODTÜ İletişim Topluluğu795
ODTÜ İstatistik Topluluğu573
ODTÜ İşletme Bölümü1363
ODTÜ Japon Kültür205
ODTÜ Kadın Dayanışması1091
ODTÜ KGT11
ODTÜ Kimya Topluluğu2357
ODTÜ Kitap Topluluğu3029
ODTÜ LGBTİQAA+ | BULGBTİ+13300
ODTÜ MBT78
ODTÜ Medya Topluluğu7127
ODTÜ MT1889
ODTÜ O.T.584
ODTÜ Oyuncuları2203
ODTÜ Psikoloji Topluluğu1105
ODTÜ Radyo Topluluğu1864
ODTÜ Robot Topluluğu1720
ODTÜ Siyaset Bilimi Topluluğu1561
ODTÜ Sosyalist Düşünce T.798
ODTÜ Sosyoloji Topluluğu4086
ODTÜ Tarih Mezunları & Öğrencileri449
ODTÜ Tarih Topluluğu316
ODTÜ Tasarım Top.397
ODTÜ THBT1499
ODTÜ TOG277
ODTÜ Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Topluluğu656
ODTÜ Yapı Topluluğu162
ODTÜ’lü Jonglörler49
OdtüSatrançTopluluğu116
ODYT302
UGT ODTÜ2713
Verimlilik Topluluğu2003

Toplulukların 2 Eylül 2021’deki izleyici sayıları birçok etmene bağlı; bazı toplulukların Twitter hesapları yok, bazıları başka sosyal medya araçlarına ağırlık veriyor. Yine de karşılaştırmalı izleyici sayılarının topluluk yöneticilerini etkilemesini bekliyorum.

Bir de şu var; benim buldu.ğum hesapların hepsi ilgili topluluğun gerçek hesabı olmayabilir de. Böyle bir şey varsa düzeltmek isterim. Bulamadığım hesapları da öğrenirsem ekleyeceğim

Ayrıca, listenin bu halini görünce [ODTÜ]+[Topluluk Tam Adı] yapısında bir “adlandırma” da çok yararlı olurmuş diye düşündüm. Sanırım Twitter bu tür düzeltmelere izin veriyordur.

“Bi’ Dünya ODTÜLÜ” nasıl bir şey?

“Bi’ Dünya ODTÜLÜ” Nasıl Bir Şey?

Size bunu bir öykü ile anlatayım; düşümde yarattığım bir öykü değil; yaşadık geçen yıl…

Mezunların hepsi birkaç “tık”la ODTÜ’ye gelmişler, yerleşkenin neresinde karşılaşırlarsa karşılaşsınlar birbirlerini -üzerlerinde şunun benzeri- bir etiketle birlikte görüyorlar: 

Adı SoyadıDeniz Dorudağ Çiçekçi
Bölümü, Mezuniyet YılıADM 1988
Çalıştığı KuruluşTÜPRAŞ
Uzmanlık ve İlgi AlanlarıSürdürülebilir Enerji Kaynakları
Müsilaj : )
BeklentisiBirlikte çalışabileceği bir Kimya Mühendisi bulmak

Herkes birbirine “Merhaba Hocam!” diyerek söze başlayabiliyor ve ilgi gösterdiği konuda kendisine yardımcı olup olamayacağını sorgulayabiliyor; yapabileceği bir şeyi olanlar da bunun yöntemi üzerinde anlaşabiliyorlar. 1’e 1 görüşmeler bunlar…

Şöyle bir kolaylık da var: Örneğin ‘Uzmanlık ve İlgi Alanı’nda “Döngüsel Üretim” onlarla randevulaşıp görüşebiliyorsunuz: Herkes birbirini duymaya açık.

Konuşmacıların katıldığı oturumlar Türkiye Saati ile sabah 8:40’ta başlamış. Avustralya’da bile olsan oturumlara katılabiliyorsun. Konuşmacı olmak ya da önermek isteyen ODTÜ mezunları bir formu doldurarak başvurmuşlar. Hangi amfide neler konuşulduğunu da bilebiliyorsun. Zamanını uydurabildiğinde ilgili amfiye tıklayıp oradaki konuşmaları izleyebiliyorsun. Konuşmacılara oturumlar sırasında sorular sorabildiğin gibi sonrasında da onlarla iletişim kurabiliyorsun. Bir kantinde ya da Fizik çimlerinde buluşuyorsunuz.

Bir bakıyorsun Alle bir uçtan ötekine çeşitli kuruluşların stantlarıyla dolu. Aradığın standa sen gitmiyorsun, stand senin ayağına geliyor. Ya senin için hazırladıkları bilgilere erişiyorsun ya da ilgiliye dilediklerini soruyorsun.

Saat 17:40 olunca herkes “Bölüm”üne gidiyor. İsteyen başka bölümlerin toplantılarına da katılabiliyor. Hatta biraz ona, biraz diğerine…

19:40’tan sonra da amfilerdeki açık oturumlar sürüyor. Bu da Kaliforniya’dakiler için kolaylık. Yani üzerinde güneş batmayan bir etkinlikte gününün dilediğin bölümünü geçiriyorsun!

Girişte bir bağış yapmıştınız ya, çıkarken öğreniyorsunuz ki AdımODTÜ’nün “Lisans Araştırmaları Projesi”ne 100 binlerce lira destek sağlanmış. “ODTÜ’de araştırma lisans eğitiminde başlar” savının düşüncede kalmadığına güvenerek bundaki payınızla mutlu oluyorsunuz.

Daha iyi anlatabilmek için, becerebilsem, bunların resimlerini de yapardım.

RÜZGEM’in Rüzgar Tüneli

ODTÜ’deki gelişmelerin toplumla paylaşılması çok değerli uygulamalardır. Bilimsel bilginin uygulamadaki karşılıklarını artırmak ve geliştirmek için birçok kurumun yoğun bir çaba içerisinde olduğunu biliyoruz. ODTÜ’de bu amaçla kurulmuş araştırma merkezlerinden biri olan RÜZGEM (Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi) önemli bir yatırımın öncülüğünü yaparak ülkemize bir Rüzgar Tüneli kazandırdı. Bunun haberi ODTÜ’nün Linkedin sayfasında şöyle paylaşıldı:

Rüzgar Tüneli haberinin Linkedin paylaşımı

“Rüzgar Tüneli”nin açılış haberi RÜZGEM’in kurulması gibi yansımış. Oysa RÜZGEM 2011 yılında kurulmuş olan bir araştırma merkezidir (Ayrıntılar için https://ruzgem.metu.edu.tr/).

Rüzgar Tüneli ise 2016 yılında ihalesi yapılmış olup inşaatının tamamlanmasının ardından 2020 sonunda açılışı yapılan bir RÜZGEM projesidir.